Welsh

Welsh

[divider scroll_text=””]

Curriculum

[list type=”check”]

  • Key Stage 3 (Years 7, 8 & 9)
  • Key Stage 4 (Years 10 & 11)
  • Key Stage 5 (Years 12 & 13)

[/list]

[divider scroll_text=””]

Introduction

The Welsh department is an enthusiastic and hardworking department where Welsh is taught as a second language with the ultimate aim of producing young people who are both able and eager to communicate through the medium of Welsh.

The advantages of bilingualism in education have been well documented and with all the exciting developments taking place in Wales today, people are becoming more and more aware of the importance of the language and how it can be of an enormous advantage in a wide range of careers and jobs.

Welsh is the oldest of the surviving European spoken languages. We strive to nurture positive attitudes in our pupils towards their Welshness (Cymreictod), through dynamic teaching and also by arranging a variety of extra curricular activities to promote the language outside the classroom. The aim is to provide them with a whole new range of opportunities and experiences along with an insight into the great cultural heritage which is Wales, its language and its people.

Mae’r adran Gymraeg yn adran brwd a gweithgar lle y dysgir y Gymraeg fel ail iaith gyda’r amcan o gynhyrchu pobl ifanc gyda’r gall a’r brwdfrydedd i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg yn y pen draw. Dogfennwyd manteision y dwyieithrwydd mewn addysg yn dda.

Gyda’r holl ddatblygiadau cynhyrfus yn y byd Cymraeg heddiw – mae pobl yn dod yn fwy ymwybodol o bwysigrwydd yr iaith. Gall fod o fantais aruthrol mewn amrywiaeth helaeth o yrfaoedd a swyddi. Gymraeg yw’r hynaf o’r ieithoedd Ewropeaidd a siaradir o hyd.

Ceisiwn feithrin agweddau positif yn ein disgyblion tuag at eu cymreictod trwy ddysgu dynamig ar lawr y dosbarth a hefyd wrth drefnu gweithgareddau allgyrsiol i hybu’r iaith tu allan i’r dosbarth. Y nod yw darparu iddynt amrediad newydd o gyfleoedd a profiadau a hefyd cipolwg i mewn i’r dreftadaeth ddiwylliannol enfawr sydd yn Gymru, ei hiaith a’i phobl.

[divider scroll_text=””]

X